Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 27 tháng 09 năm 2021

 » KHỐI 6

KHỐI 6

Bài 18- Lịch sử 6 -Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (13/4-18/4) Sau khi xem bài học xong các em ghi bài học nội dung vào vở, làm bài tập vào vở CÁC EM TẢI BÀI Ở PHÍA DƯỚI NHA

ĐỊA LÍ 6 | CHỦ ĐỀ: THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU (13/4-18/4) Sau khi xem bài học xong các em ghi bài học nội dung vào vở, làm bài tập vào vở