Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » KHỐI 6

KHỐI 6

Bài 18- Lịch sử 6 -Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (13/4-18/4) Sau khi xem bài học xong các em ghi bài học nội dung vào vở, làm bài tập vào vở CÁC EM TẢI BÀI Ở PHÍA DƯỚI NHA

ĐỊA LÍ 6 | CHỦ ĐỀ: THỜI TIẾT VÀ KHÍ HẬU (13/4-18/4) Sau khi xem bài học xong các em ghi bài học nội dung vào vở, làm bài tập vào vở

GDCD 6 - Bai 13: CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (13/4-18/4) Sau khi xem bài học xong các em ghi bài học nội dung vào vở, làm bài tập vào vở

TUẦN 21 (13/4-18/4) SINH HỌC XONG BÀI HỌC NHỚ GHI NỘI DUNG BÀI HỌC, LÀM BÀI TẬP VÀO VỞ. SAU KHI ĐI HỌC TRỞ LẠI NHÀ TRƯỜNG SẼ KIỂM TRA.