Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc