Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

 » Thông báo

Thông báo

Cập nhật lúc : 07:54 17/02/2020  

Tiếp tục cho học sinh các trường trực thuộc trên địa bàn toàn thị xã Hương Trà được nghỉ học đến hết tháng 2/2020
Tiếp tục cho học sinh các trường trực thuộc trên địa bàn toàn thị xã Hương Trà được nghỉ học đến hết tháng 2/2020

UBND THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

Số: 96 /PGDĐT

V/v cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng, chống dịch Covid -19

Hương Trà, ngày 15  tháng 02  năm 2020

     

            Kính gửi:  Các trường MN, TH, TH&THCS và Trung học cơ sở trực thuộc.

          Thực hiện Công văn số 269/SGDĐT-VP ngày 15/02/2020 về việc  tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19; Phòng GD&ĐT Hương Trà  thông báo đến các trường học Mầm non, Tiểu học, TH&THCS và Trung học cơ sở trực thuộc những nội dung sau:

1. Tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 17/02/2020 đến hết tháng 02/2020. Các trường trực thuộc thông báo chủ trương này kịp thời đến toàn thể học sinh và cha mẹ học sinh được biết và thực hiện.

2. Trong thời gian học sinh tạm nghỉ học, các trường đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid- 19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

          3. Thường xuyên, theo dõi cập nhật thông tin về chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ giáo dục của ngành và địa phương để đảm bảo thông tin liên lạc tốt giữa nhà trường, gia đình trong việc theo dõi học sinh, hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, . . .; đồng thời, tổ chức các hoạt động chuyên môn của nhà trường đảm bảo chủ động trong quản lý thực hiện thời gian kế hoạch năm học. Để khi học sinh trở lại trường tập trung vào các hoạt động tổ chức dạy học cho học sinh.

4. Các trường thực hiện nghiêm việc tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, các câu lạc bộ, kỹ năng sống cho học sinh, các hoạt động dạy thêm, học thêm nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh

5. Các trường trực thuộc thường xuyên theo dõi thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Phòng và hệ thống quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành của Phòng GD&ĐT để cập nhật kịp thời thông báo thời gian đi học trở lại của học sinh để thông báo cho học sinh, phụ huynh biết và để điều chỉnh hợp lý kế hoạch tổ chức hoạt động của các đơn vị.

6. Công văn này thay thế công văn số 95/PGD&ĐT ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Trà.

Nhận được Công văn này yêu cầu các trường học Mầm non, Tiểu học, TH&THCS  và Trung học cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:   

- Sở GD&ĐT (báo cáo);

- UBND thị xã (báo cáo);

- UBND các xã, phường (phối hợp chỉ đạo);

- Trung tâm y tế thị xã (phối hợp);

- Các đơn vị giáo dục trực thuộc (thực hiện);

- Lãnh đạo, CV phụ trách các bậc học;

- Website ngành;

- Lưu: VT.

                                                              

TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

               

                 Nguyễn Thị Huy

 

 

Tải file 1   Tải file 2   Tải file 3  

Số lượt xem : 258

Các tin khác